Keresés
Close this search box.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése consultagro

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A felhívás célja: A felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. A támogatás összege, mértéke:

 1. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a. 2. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 3. A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatást igénylők köre:

 1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;
 • igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. szakmai melléklet tartalmazza);
 • aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
 1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség.
 2. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

Támogatható tevékenységek köre: A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására, b) geotextíliák elhelyezése, c) tározó terek vízzáró szigetelése, d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), e) partvédő művek, földművek kialakítása. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése, b) szűrőmező kialakítása, c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása: a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése, b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása, c) szükséges átemelők, d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése. e) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

 • új öntözőgépek telepítése,
 • új csővezetékek,
 • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
 • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
 • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
 • talajszondák telepítése,
 • szivattyútelepek felújítása,

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása, d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása, e) földmedrű csatornák burkolása. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése, b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása, c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

 • öntözőgépek,
 • szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek,
 • szerelvények,
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás,
 • talajszondák,

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása, e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás, b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása) Elszámolható költségek köre: a) a projekt keretében kizárólag a meghatározott támogatható tevékenységekhez szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el; b) az a. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, pl. az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek; c) a következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése; d) az a. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a projekthez elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke; e) a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés. Nem támogatható tevékenységek kiegészítése: Azon projektek, amelyek a „VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című pályázati felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott gyümölcsfajtákból létrehozott ültetvényekhez kapcsolódnak nem támogathatók, kivéve a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a telepítéstől számított 12 évet meghaladó korú ültetvényeket (az ültetvények korának igazolására vonatkozó dokumentum – 15. sz. szakmai melléklet) Engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos változás: Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele (kiegészült a következővel): d) amennyiben a projekt kizárólag a 3.1.1. II., III., VI. pontjaiba tartozó tevékenységet tartalmaz, az engedélyezési eljárás megindításának igazolása elegendő; Módosult a pályázat benyújtásának megkezdése, valamint változás történt az értékesítési határnapokban is: „A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 4. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.” Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • augusztus 4.
 • október 4.
 • december 3.
 • február 4.
 • április 4.
 • június 3.
 • augusztus 4.
 • október 4.
 • december 30.

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért keressen minket bizalommal!

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK