Keresés
Close this search box.

VP6-6.4.1–21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

VP6-6.4.1–21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése consultagro

VP6-6.4.1–21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

 1. A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás célja a vidéki térségekben működő mikro vállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységeinek támogatása. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

 1. Támogatás mértéke

Legfeljebb 100 000 000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településektől függően 50%,60%,70%-os intenzitású. A települések minősítését a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szabályozza. A várható támogatott projektek száma: 800-1000db

 1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható:

 1. a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 2. b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 3. c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 4. d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:

– új épület építése; – olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése.
 2. b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.
 3. c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása.

Az a)-c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységek támogatott költsége maximum 30 milllió forint lehet.

 1. d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 2. e) A 3.1.1.1. fejezet a) – d) pontjaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
 3. f) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 4. g) Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
 5. h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
 6. i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
 7. j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
 8. k) A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.
 1. Nem támogatható tevékenységek:
 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 • élő állatok és lágyszárú növények beszerzése
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányulófejlesztések (a továbbiakban az Annex I., a terméklistát a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza);
 • a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;
 • a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29 a. pontja szerinti nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése;
 • kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése;
 • fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése;
 • helyi közút fejlesztése;
 • mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
 • telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása;
 • magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése.
 1. Projekthez kapcsolódó műszaki és szakmai elvárások:
 • A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyén6 üzemeltetni.
 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély köteles
 • Engedélyköteles építési tevékenység esetén legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt a hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.
 • Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette.
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
 • Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.
 • Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által a HMKE létesítése tárgyában kiállított pályázati igazolást a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.
 • A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
 • Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező gépre, eszközre vonatkozó magyar nyelvű árajánlatot.
 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot
 1. A projekthez kapcsolódó egyéb elvárások
 • Amennyiben újonnan építendő vagy újonnan kialakítandó szálláshely létesítése valósul meg, abban az esetben a projekt eredményeként működő szálláshelynek a fenntartási időszakban évente legalább igazoltan 100 napos nyitva tartással kell üzemelnie.
 • Amennyiben meglévő szálláshely épületének fejlesztése, bővítése vagy új épülettel történő bővítése valósul meg abban az esetben a vendégéjszakák számának a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak első teljes lezárt üzleti évétől kezdődően a fenntartási időszak végéig 10 %-kal meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti évben mért értéket.
 • Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely fejlesztése valósul meg, abban az esetben a támogatást igénylő vállalja a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a továbbiakban: FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány megszerzését, amelyet a záró kifizetési igényléshez szükséges csatolnia.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett szálláshely már rendelkezik a Minősítő Bizonyítvánnyal, abban az esetben azt a fejlesztésnek megfelelően aktualizálni szükséges.

 • Amennyiben a támogatást igénylő vállalta a jelen felhívás keretében megvalósított projektje tekintetében turisztikai szolgáltatóval, turisztikai attrakció üzemeltetőjével és/vagy vendéglátó üzlet üzemeltetőjével történő együttműködési megállapodás (5. számú melléklet szerint) megkötését, abban az esetben a megállapodást a támogatási kérelem mellékleteként szükséges benyújtani.
 1. Mérföldkövek tervezése

A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

 1. Projekt megkezdése
 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • Felújítás, vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás vagy bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.
 • A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
 1. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam és fenntartási kötelezettség

A támogatói okirat kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre a projekt fizikai befejezésére. A projekt fizikai befejezésétől számított 5 évig a támogatást igénylőnek fenntartási kötelezettsége áll fenn.

 1. A projekt területi korlátozásai

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

 1. Támogatást igénylők köre

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22. Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26. Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10. Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6. Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért keressen minket bizalommal!

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK