Keresés
Close this search box.

Amit a generációváltásról, gazdaságátadásról tudni kell I. rész

generációváltás a mezőgazdaságban, gazdaságátadás Consultagro

Generációváltás / Gazdaságátadás

Alapja: 2021. évi CXLIII. törvény az agrárgazdaságok átadásáról

 • e törvény hatálya a mezőgazdasági őstermelő és a mező- erdőgazdálkodási tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadására terjed ki.

 

Gazdaság: a gazdaság működését szolgáló, gazdaságátadó tulajdonában vagy használatában álló mező,- erdőgazdálkodási

 • hasznosítású föld- ideértve a tanyát is,
 • tevékenység folytatásához szükséges egyéb ingatlanok,
 • használatában álló ingó dolgok, amelyekre nézve a gazdaságátadót megilleti a termelés szervezésének, valamint- a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása kivételével- a termelés,
 • a gazdaságátadót illető vagy terhelő, mező- és erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok,
 • gazdaságban végzett tevékenységhez kapcsolódó gazdasági társaság vagyonából való részesedés, szövetkezetben szövetkezeti részesedés, erdőbirtokosság társulatában való társulati érdekeltség, valamint vagyoni elemekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek.

 

Gazdaságátadó

 • az az öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő, vagy mező-, erdőgazdálkodási tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki
  • legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdálkodási tevékenységet, ill. kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott,
  • gazdaságátadási szerződésben meghatározott hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett földhasználója, vagy akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

 

Gazdaságátvevő

 •  gazdaságátadónál legalább 10 évvel fiatalabb,
 •  az 50. életévet el nem érő személy,
 • a jogszabály szerint a gazdaságátvevő csak egy személy lehet,
 •  mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdálkodási tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel,
 • gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló tv.-ben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll,
 • vagy gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony:

 • a bedolgozói munkaviszony, a vállalkozást és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység.

 

Gazdaságátadási szerződés:

Polgárjogi szerződés két magánszemély között. A gazdaságátadási szerződést közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
A gazdaságátvevő egy személy lehet.
A szerződést be kell nyújtani a kormányhivatalnak, hogy megvizsgálhassák, minden eleme megfelel-e a törvényi előírásoknak, különösen a földtörvénynek.

 

Gazdaságátadási szerződés tartalma:
Rögzíteni szükséges:

 • a szerződés jellege szerint a feleket megillető jogokat, kötelezettségeket,
 • gazdaság elemeinek pontos meghatározását,
 • ezen elemekhez kapcsolódó polgári jogi szerződések felsorolását, továbbá annak igazolását, hogy a gazdaságátvevő megismerte a jogait és kötelezettségeit,
 • a gazdaság tevékenységeinek folytatására irányuló engedélyeket – ha a jogosultságok gyakorlása hatósági nyilvántartásba vételhez kötött- a kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettségek felsorolását, és igazolását annak, hogy ezeket a gazdaságátvevő megismerte,
 • folyamatban lévő eljárásokat, támogatásokat és annak nyilatkozatát, hogy ezeket a gazdaságátvevő megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el az azokból eredő jogosultságokat és kötelezettségeket,
 • ha a felek közösen gazdálkodnak, akkor a gazdaságátadás folyamatának biztosításához szükséges rendelkezéseket, az együttműködés időtartamát, a gazdaság egyes elemei átruházásának időpontját, valamint
 • azokat a rendelkezéseket, amelyeket a gazdaság egyes elemeinek átruházása esetében jogszabály ír elő.

 

Gazdaságátadási szerződés általános szabályai

 • A gazdaságátadási szerződés alapján:

A. Gazdaságátadási adásvételi szerződés
A gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházása, a gazdaságátvevő a vételár megfizetésére és a gazdaság átvételére köteles.

B. Gazdaságátadási ajándékozási szerződés
A gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ingyenes átruházása, a gazdaságátvevő a gazdaság átvételére köteles.

C. Gazdaságátadási tartási szerződés
A gazdaságátvevő a gazdaságátadó, illetve a gazdaságátadó által megjelölt személy haláláig körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátásra, gondozásra, a gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására köteles.

D. Gazdaságátadási életjáradéki szerződés
A gazdaságátvevő a gazdaságátadó haláláig meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására a gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására köteles.

 • A felek megállapodhatnak haszonbérlet, szívességi földhasználat vagy erdőnek minnősülő föld esetén a törvénnyel összefüggő rendelkezések és szabályok értelmében, azokban meghatározott jogcímen átengedi a gazdaságátvevőnek. Ebben az esetben a gazdasági szerződés alapján a gazdaságátadó a mező- és erdőgazdasági föld használatát átengedi, a gazdaságátvevő a földet használatba veszi és haszonbért fizet, vagy meghatározott szolgáltatást, ellenszolgáltatást teljesít.
 • Gazdaságátadási szerződéssel történő átruházás esetén nem alkalmazható az elővásárlási jog.
 • Abban az esetben, ha a bíróság a szerződés megszüntetéséről dönt, a feleknek el kell számolniuk egymással.
 • Szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek helyreállítani az eredeti állapotot. Ha ez nem lehetséges, akkor a már teljesített szolgáltatásokkal kötelesek elszámolni.
 • A szerződés megszűnése esetén a gazdaságátvevő elviheti az általa létesített berendezési, felszerelési tárgyakat.
 • Tulajdonjog átruházás esetén a gazdaságátruházási szerződésnek tartalmaznia kell a Földforgalmi törvény 42.§-ában jogosultsági feltételként előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat.
 • A gazdaságátadót törölni kell a földművesekről, mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból a tulajdonjog átruházását vagy használatának átengedését követően. A gazdaságátadó csak akkor kérheti újra a nyilvántartásba vételt, ha a szerződés megszűnik, vagy a gazdaságátvevő halálát követően a gazdaságátadó a gazdaságátvevő örököseként a gazdaság részét képező tulajdonjogát vagy földhasználati jogosultságát megszerzi.
 • A gazdaságátvevő köteles a földhasználatát nyilvántartásba vétel céljából az ingatlanügyi hatóságnak a Fétv.-ben foglaltak szerint bejelenteni.
 • A föld használatának átengedésére irányuló jogviszony időtartamának lejáratát követően, valamint a jogviszonynak ezen időtartamot megelőző megszűnése esetén a gazdaságátadó köteles a gazdaságátvevővel vagy harmadik személlyel a föld használatának átengedésére irányuló szerződést kötni.
 • A gazdaságátvevőnek meg kell felelnie a Földforgalmi törvényben meghatározott földszerzési, illetve birtokmaximumnak. Ezek túllépése esetén a gazdaságátadási szerződés ellehetetlenül.

 

Gazdaságátadási adásvételi szerződés szabályai:

 • meg kell határozni a gazdaság egyes elemeinek értékét,
 • visszavásárlási, elővásárlási, vételi és eladási jog nem alapítható, a felek megtekintésre vételben és próbára vételben nem állapodhatnak meg.

 

Gazdaságátadási ajándékozási, tartási és életjáradéki szerződés szabályai:

 • Meg kell határozni a gazdaság egyes elemeinek értékét.
 • Csak közeli hozzátartozók köthetnek, ha a gazdaságátadási szerződésben mező-és erdőgazdasági föld tulajdonjogának átruházásáról állapodnak meg. A Földforgalmi törvény e szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • Ajándékozási szerződésnél abban az esetben, ha a gazdaságátadó létfenntartása veszélybe kerül a körülményeiben bekövetkező változások miatt, járadék teljesítését kérheti a gazdaságátvevőtől, melynek összegének megállapítását kérhetik a bíróságtól, ha nem tudnak megegyezni.
 • A gazdaságátadó kérheti a bíróságtól a gazdaságátadási tartási szerződésnek gazdaságátadási életjáradéki szerződéssé történő módosítását, abban az esetben, ha a természetben történő tartás lehetetlenné válik a megromlott viszonyuk végett.
 • Tartási- életjáradéki szerződés fennállása alatt a gazdaságátvevő halála esetén az tartási- életjáradékfizetési kötelezettség annyiban száll át a gazdaságátvevő örökösére, amennyiben a gazdaságátvevő haláláig nyújtott tartás vagy járadék a gazdaságnak a gazdaságátadási szerződés megkötésekor meghatározott értékét nem fedezi.

 

Együttműködési időszak:

 • Legfeljebb 5 év időtartamra együttműködést vállalhatnak a felek a gazdaságátadási szerződésben, a gazdaság közös működtetésére.
 • Ez idő alatt a gazdaságátvevő a gazdaság működésében személyesen vesz részt.
 • Megegyezés szerint, közös működtetési költségviselés esetén, az eredményre mindkét fél jogosult a viselési költségük arányában.
 • Megegyezés szerint, ha másként nem állapodnak meg, a gazdaság ügyeinek vitelére együttesen jogosultak és az ügyviteli döntéseket együttesen hozzák meg.
 • Az együttműködés időtartamának utolsó napján ruházza át a gazdaságátadó a gazdaság minden elemének tulajdonjogát vagy a mező-és erdőgazdasági földek használatát és a gazdaságátadót illető jogokat és kötelezettségeket, a gazdaságátvevőre.
 • A szerződésben meghatározott együttműködés időtartamára a gazdaságátvevő kezdeményezi az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott kérelemmel a gazdasághoz tartozó, gazdaságátadó tulajdonában álló ingatlan tulajdoni lapjára a folyamatban levő gazdaságátadás tényének feljegyzését.
 • Az együttműködés időtartama alatt a szerződés azonnal felmondással megszüntethető, abban az esetben, ha:
  • valamelyik fél lényegesen megszegi a szerződésben vállalt kötelezettségét,
  • a gazdaságátvevő egészségügyi állapot vagy megromlott életkörülményei akadályozzák a törvényből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
 • A gazdaságátadó halála miatt az örököst nem terheli a szerződésben a gazdaságátadó által vállalt személyes közreműködés.

 

Gazdaságátadási szerződés jóváhagyása:

 • A szerződést, a megkötését követően 60 napon belül be kell nyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, jóváhagyás céljából.

Az eljárás során azt vizsgálják, hogy:

 • A felek megfelelnek-e a törvényben előírt feltételeknek.
 • A gazdaságátvevő jogosult-e megszerezni a mező és erdőgazdasági föld tulajdonjogát vagy használati jogát, illetve a szerződés típusától függően a használatára vonatkozó rendelkezések megfelelnek-e a Földforgalmi törvénynek és a Fétv.-nek.
 • A felek a Földforgalmi törvény 13. §-ra és 42. §-a szerinti nyilatkozatokat a szerződésbe foglalták-e.
 • A felek megállapodása megfelel-e a jogszabályban előírt azon feltételeknek, amiktől nem térhetnek el
  • A gazdaságátadó benyújtja a teljes gazdaság tulajdonjoga átruházására vonatkozó hozzájárulását, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből történő törlésére vonatkozó kérelmét az illetékes szervhez.
  • A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 60 napon belül határozatot hoz.

 

Jogutódlás:

 • A gazdaságátvevő a szerződésben maradó harmadik fél hozzájárulása nélkül lép a gazdaságátadó helyébe. (Ptk. 6:211§ szerint)
 • Az átvevő fél a gazdaságátadási szerződéssel kötelezettséget vállal a polgári jogi szerződésből fakadó kötelességeinek teljesítésére.
 • A hitelező és a gazdaságátvevő között létrejövő szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi, hitelező és gazdaságátadó között létrejött közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.
 • A gazdaságátvevő, ha megfelel a tevékenység végzésének feltételeit meghatározó jogszabálynak, a szerződésben meghatározott, gazdasághoz kapcsolódó gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyben a gazdaságátadó helyébe lép.
 • A hatósági engedélyhez képesítési követelmények kapcsolódnak, amelyek meglétét átvizsgálja az illetékes szerv.
 • Az átvevő jogutódlással a gazdaságátadó helyébe lép a folyamatban lévő eljárások, támogatások tekintetében, (7.§ e;f;) ha megfelel a feltételeknek. Ha nem, akkor a támogatási jogviszonyt meg kell szüntetni és a gazdaságátadó mentesül a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól.

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK